Rada Miejska opiniuje uchwałę o wdrożeniu działań antydyskryminacyjnych

Komisja Edukacji Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Łodzi w zakresie wdrożenia programu działań antydyskryminacyjnych.

Projekt uchwały opracowała radna Urszula Niziołek Janiak z ruchu samorządowego Koalicja TAK!, wraz z organizacjami pozarządowymi. Inspiracją stał się grudniowy Manifest Przeciw Rasizmowi, zainicjowany przez partię .Nowoczesna.

Uchwała postuluje m.in. wypracowanie narzędzi zapobiegania dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, stan zdrowia, kolor skóry, orientację psychoseksualną, wyznanie lub bezwyznaniowość, przynależność narodową i pochodzenie lub poglądy polityczne, a także:

1. Niezwłoczne obsadzenie stanowiska Pełnomocnika Prezydenta ds. Różnorodności i Przeciwdziałania Dyskryminacji,
2. Podpisanie Karty Różnorodności,
3. Powołanie Rady ds. Cudzoziemców i Zapobiegania Ksenofobii jako specjalistycznego ciała opiniodawczo-doradczego w tym zakresie dla władz miasta,
4. Wzmocnienie współpracy z Komisją Dialogu Obywatelskiego ds. Różnorodności i Przeciwdziałania Dyskryminacji.

Z ramienia Fundacji SPUNK projekt uchwały opiniowała Aleksandra Dulas.